Obchodní podmínky

Úvodem

Jsme zavedená firma s dlouholetou tradicí a "dobrým jménem" - toho si vážíme a nechceme o něj přijít, spíše naopak. Proto zákazníkům vycházíme maximálně vstříc a veškeré problémy se snažíme řešit ihned k plné spokojenosti zákazníka. Níže jsou uvedeny rozšiřující podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.znamky-mince.cz

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Miroslav Ježek), dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.znamky-mince.cz, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat: zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

III. Místo plnění
Místem plnění je prodejna prodávajícího. Při osobním odběru (nebo odběru jinou osobou) zboží je kupující povinen na prodejně předložit doklad o úplném zaplacení zboží, nebo jej zaplatit hotově.

IV. Objednávka zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% cenu za objednané zboží. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky telefonicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

V. Cena zboží a úhrada
Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Ceny uvedené v obchodu www.znamky-mince.cz platí i při platbě v hotovosti, na dobírku, převodem na bankovní účet není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě poslání na dobírku je u zboží v ceně nad 5000 Kč požadována záloha 20% (maximálně 2000 Kč), zbývající část bude zaplacena při převzetí zboží od České Pošty. V případě objednání většího množství zboží v ceně nad 5000 Kč (především se to týká generálních sbírek známek) je požadována záloha 20% (maximálně 2000 Kč), zbývající část bude zaplacena při dodání zboží (tato záloha je chápána jako penále za zbytečnou práci, která je s chystáním sbírek v případě neodebrání). Záloha se platí vždy jen jedna. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

VI. Podmínky odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace (vrácení zboží, reklamace)
Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (ne prodej na IČO), máte v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb (Nový občanský zákoník) možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Jedná se tzv. smlouvu uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena. Zašlete žádost o odstoupení od kupní smlouvy na znamky-mince@seznam.cz, zároveň zašlete zboží na adresu: Prodejna ZNÁMKY - MINCE, Ostrovského 1823/32, Praha 5  -Smíchov, 150 00. Zboží zašlete spolu s kopií žádosti o ostoupení od kupní smlouvy. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi. Při balení a odesílání zboží prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku! (zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty) Doporučujeme Vám zboží pojistit. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám bude kupní cena za zboží vrácena v plné výši na Váš účet nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po doručení zboží na naši adresu.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy pří objednávce přez E-shop a vyzvednutí zboží na kamenné pobočce, kde se rozumí, že kupní smouva je uzavřena v prostorách k tomu obvyklých, není možné využít ani 14 denní lhůtu pro vrácení zboží.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Je možné tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

 VII. Odpovědnost za vady zboží (rozpor s kupní smlouvou)
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat všechny podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží napřebirat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího listu bez výhrad zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

VIII. Záruky
U použitého zboží a zboží, které je ve své podstatě unikátní (nezaměnitelné za jiné) a v zásadě není možná výměna má kupující kromě možnosti vrácené zboží i právo na přiměřenou slevu. U použitých věcí je zákonná lhůta pro reklamaci 12 měsíců. Běžná záruka na nové zboží je 24 měsíců od data zakoupení.

IX. Závěrečné ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy dle Nového občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem.

X. Prohlášení o ochraně osobních dat
Všechny Vámi uvedené údaje podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a slouží pouze pro zaslání objednaného zboží a pro snadnou komunikaci se zákazníkem. Firma je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00039148.

XI. Prohlášení o registraci na PU
Firma je registrována na Puncovním úřadě.

XII. Slevy
5% členům klubu filatelie, 10 % držitelům karty EYCA. Při větším odběru lze domluvit individuální slevu přímo na prodejně.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. 1. 2017, revize 1. 1. 2024

Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

Vyobrazení českých puncovních značek:

punc

 

Podmínky ochrany osobních údajů:


I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslav Ježek, IČ: 76466621 se sídlem Jíchova 851/14, Praha 9, 198 00, adresa provozovny: Ostrovského 32, Praha 5 150 000 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa:Jíchova 851/14, email: znamky-mince@seznam.cz, telefon: 603938271

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: 


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,• zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

V. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla v PC, antivirový program.…

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.